Ga naar content
Lazio - Fresco - Schildering plafond

Privacy beleid

Met deze privacyverklaring informeren wij je onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor je gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

 

BOEKING

Indien je voor andere personen wenst te boeken, dien je hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

 

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Geboortedatum
 • Betalingsgegevens
 • Paspoortnummer en vervaldatum (optioneel)
 • Gegevens over de geboekte reis
 • Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering (optioneel)
 • Gegevens thuisblijver (optioneel)

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DE GEGEVENS?

 • Je gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om je informatie te verschaffen over je reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen. 
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Je gegevens (naam, telefoonnummer of emailadres) worden op verzoek van en aan de geboekte accommodatie(s) verstrekt om een goede uitvoer van de reis te realiseren. Bijvoorbeeld om contact te kunnen hebben over je verwachte aankomsttijd op de eerste dag van je verblijf.
 • Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover je belang niet dient te prevaleren.

 

GRONDSLAG

Wij verzamelen je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover je belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk 5 jaar na de reis bewaard worden.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover je belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 5 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Italmania bv deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Italmania bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Italmania bv jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

MET WIE DELEN WIJ JE GEGEVENS?

 • Wij stellen je gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jouw aangegeven behoeften, voor je veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

 

REISEVALUATIE

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JE?

Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, je beoordelingen van de reis, je andere feedback of informatie die je vermeldt in de reisevaluatie.

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DE GEGEVENS?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.

 

GRONDSLAG

Wij verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover je belangen niet dienen te prevaleren.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

Gegevens in de evaluatie worden tot 5 jaar na de reis bewaard.

MET WIE DELEN WIJ JE GEGEVENS?

Voor de uitvoering van de evaluatie kan geanonimiseerd gebruik worden gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener.


 

NIEUWSBRIEF

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JE?

Wij verzamelen gegevens waaronder je naam en e-mailadres.

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DE GEGEVENS?

Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden je gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan je toe te sturen. Wij vragen je naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

 

GRONDSLAG

Ben je nog geen klant dan verwerken wij je gegevens voor zover je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Ben je reeds klant dan versturen wij je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

 

MET WIE DELEN WIJ JE GEGEVENS?

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.


 

KLACHTEN OVER DE REIS

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JE?

Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht.

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DE GEGEVENS?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover je belang niet dient te prevaleren.

 

GRONDSLAG

Wij verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover je belangen niet dienen te prevaleren.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

 

MET WIE DELEN WIJ JE GEGEVENS?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over je klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.


 

BEMIDDELING BIJ DE VERZEKERINGSAANVRAAG

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JE?

Wij verzamelen gegevens waaronder je NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, gewenste dekkingsomvang, verzekeringsopties.

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DE GEGEVENS?

De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

 

GRONDSLAG

Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond.

 

MET WIE DELEN WIJ JE GEGEVENS?

Je gegevens geven wij door aan de verzekeraar.


 

BEVEILIGING


HOE BEVEILIGEN WIJ JE GEGEVENS?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die je persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.


JE RECHTEN

Je rechten:

 • Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht je persoonsgegevens te corrigeren.
 • Je hebt het recht dat wij je persoonsgegevens wissen voor zover

a. deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee            verenigbare doelen, of;
b. de verwerking gebaseerd is op je toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor deverwerking is, of;
c. de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerkingen je belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de
onderneming en derden.

 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
 • Je hebt het recht op een digitale kopie van de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • Je hebt het recht om vanwege je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.


 

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.


 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bedrijfsnaam: Italmania bv
Adres: Peperkers 41, 1974 VR IJmuiden
Email: hallo@italmania.nl

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder!
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m vr. tussen 09:00-20:00 uur. Op za. & zo. tussen 10:00-17:00 uur.
Daarom kies je voor Italmania
 • Unieke lokale ervaringen
 • Prachtige accommodaties
 • Stel je reis naar wens samen
 • Dé ervaren Italië specialist
Een moment alstublieft…